Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Indre By og Østerbro

Høringssvar fra 11. januar 2022.

Høringssvar på tilsynsrapport Hjemmesygeplejen Indre By og Østerbro den 6., 7. og 8. december 2021.

Det ordinære anmeldte tilsyn vurderer Hjemmeplejen som Meget Tilfredsstillende. Hvilket Ældrerådet finder er et flot resultat.

Det er glædeligt, at borgerne er særdeles trygge og tilfredse med hjemmesygeplejen.

De får besøg på aftalte dage og at tidspunktet ikke er kendt, synes ikke at være til gene.

Medarbejdernes faglige refleksioner og observans på ændringer i borgernes tilstande understreges af tilsynet og er vigtige parametre.

I forbindelse med sidstnævnte kan det undre, at en borger, som er småt-spisende, (journalført) har tabt sig, uden at dette har medført nogen opfølgning.

Der er tilfredsstillende dokumentation af helbredstilstande, men mangler i ajourføring mellem den medicinske behandling og helbredsoplysninger. Der oprettes ikke handlingsanvisninger på akutte ydelser og alle ugeæsker til medicin mangler navne og cpr -numre. Ældrerådet forstår, at mængden af dokumentation kan være belastende, men den er vigtig af hensyn til sikkerhed og opfølgning for den enkelte borger.

Generelt udtrykker borgerne tilfredshed med sygeplejen, maden og overgangen mellem sektorerne, hvilket er meget positivt.Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds -og Omsorgsudvalget