Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Neurorehabilitering København

Høringssvar fra 29. marts 2021.

Virtuelt tilsyn den 11. marts 2021 Neurorehabilitering København.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er: Godt og tilfredsstillende.

Hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering.

Det er positivt, at der generelt er en meget tilfredsstillende grad af dokumentation, dog kan der med fordel arbejdes fremadrettet med fokus på handlingsanvisning, ”Personlig pleje og støtte – døgnblok” således at denne dokumentation fremstår mere handlevejledende og individuel. Samt at dokumentation for funktionsevnetilstande ajourføres for alle borgere.

Ældrerådet glæder sig over, at kvalitet i dokumentation for helbredstilstande og handlingsanvisninger med hensyn til sygeplejeydelser udføres særdeles tilfredsstillende.

Borgerne giver udtryk for at de oplever tryghed, selvbestemmelse og individualitet, netop disse faktorer er vigtige i opnåelse af livskvalitet for vores ældre medborgere.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Lone Skov Al Awssi, Omsorgsudvalget