Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Plejehjemmet Verdishave

Høringssvar fra 9. april 2021.

Uanmeldt tilsyn den 25. marts 2021 på Plejehjemmet Verdishave.

Ældrerådet har noteret sig, at den samlede tilsynsvurdering er Godt og tilfredsstillende.

Hvilket Ældrerådet finder er en fin vurdering. Der har været en god opfølgning fra det tidligere tilsyn, hvilket allerede har haft en effekt, blandt andet i forhold til beboernes oplevelse af livskvalitet og selvbestemmelse og øget kendskab til kontaktpersonordningen.

Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på, hvordan der kan skabes mere synlighed omkring medicindispenseringen, således der gives mere ro til medarbejdernes fordybelse og koncentration, når opgaven udføres. Der skal ligeledes arbejdes med øget kendskab og brug af klippekort, både i forhold til den enkelte borger og dokumentationen heraf.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand