Høringssvar på tilsynsrapport fra Plejehjemmet Hørgården

Høringssvar fra d. 25. november 2023.

Den samlede vurdering af tilsynet er Tilfredsstillende. Det glæder Ældrerådet, at vurderingen er bedre end sidste år. Men der er dog forsat en del mangler, som især bliver tydelige ved samtalerne med beboerne.

Det ærgrer Ældrerådet, at der stadig er utilfredshed med maden hos flere af beboerne, på trods af de mange nye tiltag som lederen beskriver. Der er utilfredshed med kvaliteten og variationen, og to beboere oplever ikke at have selvbestemmelse.

Flere af beboerne savner kontinuitet i hjælpen, især når der er vikarer. Plejehjemmet har sit eget afløserkorps, hvor medarbejderne er tilknyttet specifikke afdelinger. Det burde derfor være kendte vikarer, men det oplever disse beboerne ikke.

Ældrerådet bifalder tiltaget med at have et skilt på beboerens dør med navn og telefonnummer på kontaktpersonen. Dette må også være en fordel for pårørende.

Tre af de tolv beboere oplever ikke at have livskvalitet. Det kan der være mange årsager til.

Beboerne fortæller situationer, hvor de har oplevet utryghed og manglende selvbestemmelse.

Tilsynet har fokus på fællesarealerne, og undrer sig over manglende mennesker, aktiviteter og liv her. De fleste beboere er i deres lejlighed. Ældrerådet er enige i, at man bør gøre mere for at øge beboernes lyst og motivation til at opholde sig på fællesarealer, deltage i fællesaktiviteter og deltage i det sociale miljø.

Det glæder Ældrerådet meget at observationerne af de to plejesituationer og observationen af måltidet vurderes så positivt af tilsynet. Det gælder kommunikationen, medindflydelsen, rehabiliteringen, organiseringen mm.

Gruppeinterviewet af medarbejderne vurderes også meget positivt af tilsynet.

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Margit Schrøder, Sundheds- og Omsorgsudvalget