Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Håndværkerforeningen

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Håndværkerforeningen, der er et profilplejehjem (håndværk) med 146 beboere, som Meget Tilfredsstillende i lighed med forrige tilsyn, hvilket glæder Ældrerådet.

Der er på meget tilfredsstillende niveau iværksat tiltag, som opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn, og plejehjemmet har på særdeles tilfredsstillende vis iværksat en omorganisering, om end der fortsat observeres udviklingsområder omkring beboernes oplevelse af madens kvalitet og rammerne for måltidet.

Det bør noteres, at beboersammensætningen har ændret sig meget gennem de seneste år, hvor også borgere med psykiske lidelser og misbrugsproblemer er flyttet ind. Det har medført behov for øget uddannelse af personalet.

I observationsstudierne noteres overordnet set en tilbagegang på flere punkter, dog primært relateret til måltidssituationen og en situation med utilfredsstillende håndhygiejne imellem handskeskift. Det er glædeligt, at personlige pleje og praktiske støtte udføres på meget tilfredsstillende vis.

Beboerne giver generelt udtryk for tryghed, livskvalitet, selvbestemmelse og kontinuitet i hjælpen. Dog oplever 1 af de 12 interviewede personer ikke selvbestemmelse, og et par beboere føler, at der er mange nye medarbejdere samt 3 er mindre tilfredse med madens kvalitet. Og så lige en ’ups’, hvor en beboer har behov for øget støtte til tømning af askebæger eller installation af brandsikret affaldsspand. 

Medarbejderne virker yderst kompetente med bedste vurdering inden for alle målene i lighed med året før. 

Det noteres også, at klippekortet anvendes på individuelle opgaver i beboernes bolig eller til ture udenfor plejehjemmet, hvilket Ældrerådet noterer med stor tilfredshed.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Elin Johansson, Sundhed- og Omsorgsudvalget