Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Rosenborgcentret 2. 4. 2024

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Rosenborgcentret, der er et selvejende plejehjem med 83 boliger, som Meget Tilfredsstillende i lighed med forrige tilsyn, hvilket glæder Ældrerådet.

Der er på tilfredsstillende vis arbejdet målrettet med anbefalingerne fra sidste års tilsyn, hvor der nævnes overholdelse af de hygiejniske retningslinjer samt sikring af kontinuitet, men der ses fortsat behov for ledelsesmæssig fokus på anbefalingerne.

Ældrerådet finder det meget positivt, at der under observationsstudierne generelt noteres særdeles tilfredsstillende tilgang, om end det observeres at medarbejderen i det ene observationsstudie ikke udfører den nødvendige håndhygiejne imellem handskeskift.

Beboerne giver udtryk for tryghed, selvbestemmelse og kontinuitet i hjælpen. Dog oplever 3 af de 8 interviewede personer travlhed hos medarbejderne. Der er overordnet set tilfredshed med maden og rammerne omkring måltidet, selv om tilsynet vurderer, at beboerne generelt mangler kendskab til mulighederne for indflydelse på menuen.

Medarbejderne virker yderst kompetente med bedste vurdering inden for alle målene i lighed med året før. 

 

Det noteres også, at klippekortet anvendes til aktiviteter, som er planlagt ud fra den enkelte beboers ønsker, f.eks. restaurantbesøg, hvilket Ældrerådet noterer med stor tilfredshed.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand  Ældrerådet

Elin Johansson, Formand Sundhed- og Omsorgsudvalget