Høringssvar på tilsynsrapport Plejehjemmet Sølund den 18. april 2024

Tilsynet vurderer Plejehjemmet Sølund, der er et profilplejehjem med fokus på musik, som Meget Tilfredsstillende i lighed med forrige tilsyn, hvilket glæder Ældrerådet.

Der er på meget tilfredsstillende vis iværksat tiltag til opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn, og der ses fremgang inden for flere målepunkter, om end der fortsat bør arbejdes med bl.a. en mere hensigtsmæssig organisering og afvikling af frokostmåltidet. Der peges også på noget høj musik på fællesarealerne, og at arbejdstelefonerne opleves særdeles forstyrrende for både beboerne og medarbejderne under plejen. Forhold, Ældrerådet finder, der bør rettes op på hurtigt.

Ældrerådet finder det meget positivt, at der under observationsstudierne ses en særdeles tilfredsstillende fremgang inden for den praktiske støtte og personlige pleje. 

Beboerne giver udtryk for tryghed, livskvalitet, selvbestemmelse og kontinuitet i hjælpen. 

Medarbejderne virker yderst kompetente med bedste vurdering inden for alle målene i lighed med året før, når der lige ses bort fra de forstyrrende telefoner.

Det noteres også, at beboerne fortælles om klippekortsordningen, og at nogle af beboerne ønsker at samle klippene til længere ture, som for eksempel shopping. Svært at aflæse, hvor meget ordningen benyttes. 

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Ældrerådet Formand,

Elin Johansson, Sundhed- og Omsorgsudvalget