Ældrerådets mærkesager

Ældrerådet har en række ældrepolitiske mål og mærkesager, som rådet på forskelligvis arbejder for bliver en del af kommunens politik.

Kernevelfærden skal prioriteres sådan, at der ikke sker forringelser på ældreområdet.

Flerfaglighed på plejehjemmene, herunder ansættelse af pædagoger, terapeuter og sygeplejersker.

Bedre læge- og sygeplejedækning på midlertidige døgnophold. Flere demenspladser på plejehjemmene.

Der skal dannes flere seniorbofællesskaber i København.

Ældre skal have mulighed for at deltage i Københavns kulturliv.

Ældre skal have bedre og lige mulighed for at dyrke idræt og bevægelse.

Ældre må ikke komme i klemme i den digitale udvikling, og det er vigtigt, at der er tænkt på løsninger for ikke digitale borgere, og at personlig betjening fortsat er en mulighed.

Ældre borgere skal have mulighed for at blive i, eller vende tilbage til, beskæftigelse.

Ældre +60 år, der ikke har en realistisk mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, skal have mulighed for at få førtidspension.

Følge arbejdet i kommunens udvalg med henblik på at fremme muligheder for hurtigere og bedre integration for borgere + 60 år.

København skal opleves som en tilgængelig og ældrevenlig by, hvor der er bænke, bemandede toiletter, vandposter og gadebelysning til gavn for +60-årige.

Københavns Kommunes visitationskriterier til Flextrafik-kørselsordning skal lempes sådan, at ensomhed inddrages som et selvstændigt kriterie og antallet af årlige ture udvides.

Den kollektive trafik herunder busdrift, metro og togdrift skal fungere sådan, at +60-årige kan færdes trygt og sikkert i trafikken og i det offentlige rum.