Københavns Ældreråd satte aftryk på Københavns Kommunes budgetaftale for 2023

I Ældrerådet har vi i 2022 arbejdet aktivt med kommunens budget.

I Ældrerådet har vi i 2022 arbejdet aktivt med kommunens budget, og har over for medlemmerne af Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsudvalg peget på, at der med årets budgetaftale prioriteres midler til ophør af egenbetaling på palliative døgnophold samt startes et forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed for borgere på aktivitetscentre. 

I Ældrerådet har vi længe haft et stort ønske om at hjælpe ældre borgere, som ikke er digitalt vante, med at få den bedst mulige støtte til selv at kunne bruge IT og begå sig på internettet samt at egenbetalingen på kommunens palliative døgnophold ophører, da økonomiske forhold ikke skal have betydning for valg af pleje i den sidste tid.

Det har været vigtigt for os, at borgere, der ikke er IT-vante, men som gerne vil blive bedre til at bruge internettets mange og forskelligartede muligheder – fx digitale selvbetjeningsløsninger, bestille varer, have kontakt med familie og venner - også får det.

I Ældrerådet er vi derfor rigtig glade for, at der med budgetaftalen for 2023 afsættes midler til et etårigt forsøg på Aktivitetscenter Bispebjerg og Aktivitetscenter Randersgade om digitalisering som redskab til øget selvhjulpenhed i 2023. Med forsøget får borgere i en afgrænset periode mulighed for at låne en tablet med hjem, og der vil blive tilknyttet en medarbejder med it-kompetencer, som kan undervise i at bruge tabletten. Medarbejderen vil også kunne svare på spørgsmål om brug mv. af mobiltelefoner.

Vi håber, at kommunen med det etårige forsøg i endnu højere grad får mulighed for at være med til at øge ældres selvhjulpenhed og give nogle erfaringer, som kan bruges mere generelt i forhold til, hvordan man støtter og underviser ikke IT-vante ældre – erfaringer der eventuelt kan danne grundlag for at udbrede indsatsen til andre aktivitetscentre og hjemmeplejen.

I rådet har vi derudover haft et stort ønske om, at egenbetalingen for vask af linned og kost under ophold på en kommunal palliativ døgnplads ophører, da borgeres økonomiske forhold ikke bør have betydning for valg af pleje i den sidste tid. Der i dag ikke egenbetaling forbundet med ophold på hospital, hospice eller i eget hjem, og vi mener derfor heller ikke, at det bør være tilfældet for de kommunale palliative pladser.

Vi sætter derfor stor pris på, at Sundheds- og Omsorgsudvalget på møde den 16. august 2022 besluttede at udmønte midler fra det overopfyldte effektiviseringsmåltal til ophør af egenbetaling på palliative døgnophold samt øvrige midlertidige døgnhold fra 2023. Vi mener, at initiativet fremadrettet kan være med til at mindske ulighed i sundhed, og at det for nogle borgere og pårørende kan mindske økonomiske bekymringer i en meget alvorlig tid.

Herudover arbejder vi i rådet også for, at forholdene for ældre ikke forringes, og vi har i rådet også i forudgående budgetsammenhænge været med til at skærpe fokus på, at der ikke sker forringelser i den praktiske hjælp og støtte til ældre borgere, som har behov for det - I 2020 var vi blandt andet med til at afværge, at borgere fremadrettet kun ville få hjælp til rengøring hver tredje frem for hver anden uge.

Budgetaftalen for 2023 blev endeligt vedtaget på møde i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2022.