Om Ældrerådet

Københavns Kommunes Ældreråd har 25 medlemmer, som er direkte valgt af københavnere over 60 år.

Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd. Københavns Ældreråd har 25 medlemmer, som er direkte valgt af københavnere over 60 år for en fireårig periode. 

Direkte talerør til politikerne

Københavns Ældreråd er ældre københavneres direkte talerør til kommunens politikere. Rådets formandskab mødes jævnligt med Sundheds- og Omsorgsborgmesteren, ligesom rådet har let adgang til foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Rådet er med til budgetmøder i forskellige forvaltninger, hvor rådet arbejder for, at effektiviseringer ikke rammer den borgernære velfærd på ældreområdet, ligesom rådet fremsætter budgetønsker på ældreområdet.

Rådet har årlige fællesmøder med flere af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor rådet sætter særlige temaer på dagsordenen.

Ældrerådet har blandt andet fokus på etablering af flere seniorbofællesskaber, at sikre fysisk og digital tilgængelighed for alle ældre og at der skal være faste hjælpere i ældre borgeres hjem.

Rådet kan ligeledes tage politiske sager op over for politikere og medier, som rådet fx tidligere har gjort i forhold til forringelser af den kollektiv trafik, sikre ældreklippekortsordningen og etablering af demensvenlig bydel Vanløse. Rådet kan dog ikke gå ind i enkeltsager.

Rådet kan ligeledes tage politiske sager op over for politikere og medier, som rådet fx har gjort med plejecenter Sølund, ældreklippekortsordningen og kollektiv trafik. Rådet kan dog ikke gå ind i enkeltsager.

Rådet skal høres 

Københavns Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i Københavns Kommune. Rådet får typisk omkring 30 sager i høring om året. Det kan handele om alt lige fra kommunens budget, etablering af nye busstoppesteder til brugertilfredshedsundersøgelser på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tidlig inddragelse fremmer indflydelse

Ældrerådet samarbejder tæt med kommunens forskellige forvaltninger og kan derfor være med til at præge udformningen af politikker og procedurer på ældreområdet. 

Rådets organisering

Rådet har fem fagudvalg, et forretningsudvalg og et formandskab. Rådet får sekretariatsbistand af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Danske Ældreråd og Regionsældreråd Hovedstaden

Københavns Ældreråd er medlem af Danske Ældreråd, som er landsorganisationen for de folkevalgte ældreråd i kommunerne. 

Derudover er der i hver region ad frivillighedens vej etableret et regionsældreråd, hvor repræsentanter fra regionens kommunale ældreråd samarbejder om temaer, som er relevante på det regionale plan. Københavns Ældreråd er medlem af Regionsældreråd Hovedstaden.

Hent en folder om Københavns Ældreråd

Læs mere om Ældrerådet

Her kan du finde flere informationer om Ældrerådets udvalg, se medlemmer og læse rådets vedtægter, forretningsorden og årsberetninger.